همیار سبز دانشگاه صنعتی شریف

طرحی برای رعایت الزامات توسعه پایدار در دانشگاه

پروژه ها

پروژه های حاضر در طرح جامع مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف

تشکیل دفتر مدیریت سبز

استمرار و ارتقای فعالیتها در حوزه مدیریت سبز مستلزم سازماندهی و استقرار نظام مدیریت سبز در دانشگاه است. ایجاد دفتر مدیریت سبز در دانشگاه صنعتی شریف گامی نخست در استقرار نظام مدیریت سبز در دانشگاه ادامه مطلب…

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف

طی پنجاه سال گذشته دانشگاه صنعتی شریف مشارکت موثری در حل چالشهای پیش روی جامعه داشته و با تربیت دانش آموختگانی کارآمد، توسعه فناوریهای مورد نیاز و توسعه چارچوبهای علمی روزآمد، نقش خود بعنوان عضوی ادامه مطلب…

کمک به فعالیتهای فرهنگی

در قالب طرح گسترش رفتارهای سبز از طرح جامع مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف، حمایت از فعالیتهای فرهنگی در حوزه مدیریت سبز انجامک گرفت. کلیات پروژه و عنوان طرح مرتبط با آن در برنامه جامع ادامه مطلب…

پایش عملکرد ناوگان حمل و نقل

پایش عملکرد ناوگان حمل و نقل بعنوان بخشی از برنامه کاهش ردپای کربن، پایش عملکرد ناوگان حمل و نقل دانشگاه انجام گرفت. با توجه به اینکه مصرف سوخت مایع و انتشار زیست محیطی ناشی از ادامه مطلب…

توسعه مدیریت الکترونیک

توسعه سیستمهای مدیریت الکترونیک یک رویکرد اساسی در کاهش مصرف کاغذ در دانشگاه است. منظور از سیستمهای مدیریت الکترونیک مجموعه سیستمهایی است که با هدف جایگزینی گردش مکاتبات و اسناد فیزیکی با مکاتبات و اسناد ادامه مطلب…

توسعه سیستم نگهداری پیشگیرانه

هدف غایی از اجرای طرح های مدیریت سبز در دانشگاهها، کاهش هزینه های جاری عملکرد و نگهداری است. مدیریت دارایی (Asset Management) یک رویکرد نوین در بهره برداری و نگهداری از تجهیزات زیربنایی است. در ادامه مطلب…

تعویض دیگ موتورخانه شیمی

با توجه به نقش تجهیزات زیربنایی در مصارف انرژی، ارتقای تجهیزات زیربنایی بعنوان یک طرح اساسی در برنامه مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف لحاظ شده است. منظور از تجهیزات زیربنایی، تجهیزات زیر میباشد: ·         دیگ ادامه مطلب…

ساماندهی روشنایی محوطه- فاز اول

پردیس اصلی دانشگاه دارای وسعتی حدود 16 هکتار است. حدود 10 هکتار از فضای مذکور شامل فضای سبز، معابر و فضاهای روباز است. تامین روشنایی فضای مذکور با بهره گیری از مجموعه متنوعی از چراغهای ادامه مطلب…