مدیریت سبز

مدیریت سبز : 
    مجموعه ای از مطالعات و اقدامات جامع ،هدفمند و مستمری است که در سطوح مختلف دستگاههای دولتی و غیر دولتی صورت می گیردتا وضعیت موجود سازمان را در جهت نیل به وضعیت مدیریت سبز ارتقائ و تداوم بخشد.

پروژه ها