مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف

منتشرشده توسط مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ

طی پنجاه سال گذشته دانشگاه صنعتی شریف مشارکت موثری در حل چالشهای پیش روی جامعه داشته و با تربیت دانش آموختگانی کارآمد، توسعه فناوریهای مورد نیاز و توسعه چارچوبهای علمی روزآمد، نقش خود بعنوان عضوی موثر در جامعه را ایفا کرده است.

مطابق ماده 190 قانون برنامه پنجساله پنجم، کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت،اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام کنند.

طبق ماده 20 قانون اصلاح الگوی مصرف، مصوب سال 1390، کلیه موسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف 5 سال از تصویب قانون نسبت به تعبیه سامانه های کنترلی لازم برای مصرف انواع حاملهای انرژی اقدام کنند. همچنین ماده 21 قانون مذکور کلیه دستگاههای اجرایی و عمومی موظف به استقرار سیستم مدیریت انرژی و ارائه آموزشهای لازم به کارکنان میباشند.

ماده 11 ضوابط اجرایی بودجه 1393 نیز در اجراي ماده (۱۹۰) قانون برنامه پنجساله پنجم، دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را مجاز به هزینه يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست‌هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمود.

طبق ماده (8) ضوابط اجرایی بودجه1394و 1395 و تبصره مربوط به آن، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه سوم به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند. مصادیق مصرف اعتبارات طبق تصویب نامه شماره 125173/ت 511222 ه مورخ 22/10/1393 میباشد.

با بروز چالشهای جدید، بویژه در حوزه آب و تغییر اقلیم، دانشگاه صنعتی شریف برخود میداند با توسعه دانش، فناوریها و الگوهای مورد نیاز در این حوزه، نقشی پیشرو در اتخاذ رویکردهای صحیح در مدیریت آب، انرژی و پساب داشته و بتواند الهام بخش آحاد جامعه در این زمینه باشد.

الزامات قانونی مرتبط با مدیریت سبز در کشور و نیز حمایتهای انجام شده از سوی بخشهای مختلف دولت، اعم از سازمان برنامه و وزارت عتف، نیز بستر مناسبی برای تحقق این نقش برای دانشگاه فراهم ساخته است.

 باعنایت به لزوم الگوسازی دانشگاه برای جامعه در زمینه مدیریت سبز، دانشگاه صنعتی شریف از شهریور 1397 رویکردی جدید در این خصوص اتخاذ کرده و نسبت به فعالیت گسترده در زمینه مدیریت سبز اقدام کرده است.

دسته‌ها: مقدمه

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *